Om NPF

NPF är en förkortning för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är ingen sjukdom, utan en diagnos man lever med. Man kan lära sig hantera svårigheterna, hitta balansen och leva ett meningsfullt liv.

Generellt innebär en NPF-diagnos att du har svårt att klara vardagen, eftersom hjärnan fungerar annorlunda. Man har ofta svårt med planering, tidsuppfattning, lokalsinne och kommunikation.  Det är ofta så att man är känslig för stress och sinnesintryck. 

Relativt ofta har man har flera NPF-diagnoser. Ofta går dessa diagnoser i arv. Det är vanligt att flera i samma syskonskara har någon NPF-diagnos. Om ens barn utreds, händer det att även föräldern går igenom en utredning.

Det är vanligt att man även har andra diagnoser. Det kan vara depression, ångestsjukdomar, motorisk/koordinationsstörning, dyslexi eller annat.

Symtomen är påminner om varandra – oavsett vilket kön du har. Det som skiljer sig åt är hur de yttrar sig. Kvinnors beteenden görs det för lite forskning om och diagnos ställs ofta senare i livet – ofta har deras symtom missats många gånger innan de får sin diagnos. 

Trots att NPF medför många svårigheter – individerna bakom ofta uthålliga, kreativa, intelligenta, uppfinningsrika och empatiska. De tenderar att se perspektiv som andra inte ser.